pygoscelis_papua

  • 2016/11/08 12:43:24

Photo of Pygoscelis papua (gentoo penguin) on Petermann Island, Antarctica, taken February 2001 by User:Stan Shebs

Photo of Pygoscelis papua (gentoo penguin) on Petermann Island, Antarctica, taken February 2001 by User:Stan Shebs